fbpx

Työpaikalla

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on työnantajien ja työntekijöiden yhteinen asia. Kaikkien etu on hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö, jossa jokainen suoriutuu tehtävistään hyvin.

On tärkeää huomioida, että kohtauksellisista sairauksista, kuten migreenistä, kärsivien työntekijöiden työteho voi parhaimmillaan palautua melko nopeasti. Pahimmillaan työkyvyttömyys voi kestää useiden päivien ajan. Aina olisi kuitenkin syytä levätä, kunnes migreenikohtauksen jälkitilakin on ohi.

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on työnantajien ja työntekijöiden yhteinen asia. Keskeisiä toimijoita ovat työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet. Lisäksi työterveyshuolto on tärkeänä kumppanina työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Työnantajalla on lakisääteisiä velvollisuuksia työntekijöitä ja viranomaisia kohtaan. Myös työntekijöillä on lakisääteisiä velvollisuuksia – työntekijöiden velvollisuutena on noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä huolehtia työssään omasta ja muiden työtekijöiden turvallisuudesta.  Työnantajan työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat lakisääteiset velvollisuudet liittyvät tapaturmien torjuntaan työpaikalla, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon järjestämiseen ja työsuojelun yhteistyöhön henkilöstön kanssa.

Työsopimuslaki (26.1.2001/55)

  • Työehtosopimukset voivat tietyissä kohdissa olla velvoittavina tämän lain soveltamiselle.
  • Tasavertaisuus kieltää syrjinnän mm. iän, terveydentilan ja vammaisuuden vuoksi.
  • Osa-aikainen sairauspoissaolo ja osa-aikatyö.

Kun työntekijällä on usein migreenikohtauksia, voi ratkaisuna toimia osa-aikaisuus.

Työturvallisuuslaki (738/2002)

  • Lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennalta ehkäistä ja torjua tapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä johtuvia terveyden haittoja. Laissa tarkoitetaan terveydellä sekä fyysistä että henkistä terveyttä.

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

  • Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta.
  • Työnantajan on seurattava työntekijöidensä työkykyä ja työkyvyn vaarantuessa annettava varhaista tukea yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena on palauttaa työntekijän työkyky ja ehkäistä työkyvyttömyys. Työnantaja sopii varhaisen tuen toimintatavat yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
  • Työpaikan menettelytavoista sairauspoissaoloihin liittyen on sovittava yhdessä henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon kanssa.

Lue lisää

  • Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (13.4.2007/449) 
  • Tämän lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.
  • Oman työn säätelymahdollisuus on tarpeen kohtauksellisissa sairauksissa.

 

Lähteet

Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin meitä kuunnellaan.

Liity jäseneksi