fbpx

Työsuojelu

Työsuojelun yhteistoiminnasta säätävät työsuojelun valvontalaki ja työturvallisuuslaki. Se koskee kaikkia työpaikkoja koosta tai toimialasta riippumatta. Käytännössä se tarkoittaa työnantajan ja työntekijöiden välistä toimintaa, jolla ylläpidetään työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työntekijöiden työkykyä.

  • Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun , samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.
  • Työympäristön vaaroja ja haittoja on jatkuvasti tarkkailtava ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimiin tapaturmien, terveysvaarojen ja muiden vaaratilanteiden selvittämiseksi ja torjumiseksi.
  • Lähiesimiesten valppaus huomioida epäkohtia ja työpaikan käytännöt saada ne viivästyksittä tietoon edellyttävät avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä. Työnantaja perehdyttää työntekijänsä työpaikan oloihin ja oikeisiin työmenetelmiin sekä turvallisuusmääräyksiin. Työntekijän puolestaan on noudatettava määräyksiä ja ilmoitettava havaitsemistaan puutteista esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle.
  • Jokaisella työpaikalla on henkilö, joka hoitaa työsuojeluvastaavan tehtävät. Työnantaja voi hoitaa ne itse. Muussa tapauksessa hänen on nimettävä työsuojelupäällikkö niitä hoitamaan.
  • Työsuojelupäällikkö on työsuojelun yhteistoimintahenkilö. Hän avustaa työnantajaa ja esimiehiä asioissa, jotka liittyvät työsuojeluasiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä. Työsuojelupäälliköllä tulee olla työpaikan olojen edellyttämä pätevyys ja perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin. Valvontalaki edellyttää, että työsuojelupäälliköllä on asianmukaiset edellytykset yhteistoiminta-asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen.

 

Lähteet

Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin meitä kuunnellaan.

Liity jäseneksi