Siirry sisältöön

Ei hyväntekeväisyyttä, vaan hyvää tekemistä – Täsmätyökykyisen palkkaaminen

Jokaisella tulee olla mahdollisuus työhön huolimatta työkyvyn mahdollisista haasteista.

STM:n mukaan Suomessa on jopa 1,9 miljoonaa työikäistä, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi sen vaikuttavan omaan työhönsä ja työllistymismahdollisuuksiinsa.

Työn tekeminen on jokaiselle työhön kykenevälle mahdollista, kun löydetään työkykyä vastaava työ ja järjestetään siihen tarvittavat tuet. Työnantajan näkökulmasta ajatus täsmätyökykyisen palkkaamisesta voi luoda ennakko-olettamuksia, kun ei tiedetä tarpeeksi mitä täsmätyökykyisyys tarkoittaa ja mitä eri tukimuotoja työnantajilla on saatavilla täsmätyökykyisen palkkaamiseen. Näihin seikkoihin paneudutaan tässä artikkelissa.

Mikä täsmätyökykyisyys?

Työkyky vaihtelee elämän eri vaiheissa. Työkyvyn osittainen heikkeneminen voi olla tilapäistä, määräaikaista tai pysyvääkin. Se voi johtua pitkäaikaissairaudesta ja/tai siitä toipumisesta, vammasta, erilaisista elämänkriiseistä tai pitkästä työttömyydestä, j Työkyky on aina yksilöllistä, eikä se ole koko elämää samanlainen.

Täsmätyökykyisyys käsitteenä on varsin uusi, eikä vielä virallisesti käytetty. Yleisimmin käytetään osatyökykyisyyden termiä.  Tässä artikkelissa osatyökykyisyyden sijaan käytetään täsmätyökykyisyyden määritelmää. Se tarkoittaa henkilöä, jolla on käytössään osa työkyvystään ja halu tämän kyvyn käyttämiseen. Työkykyä tulee arvioida aina suhteessa työhön, jota henkilö hakee tai tekee. Täsmätyökykyinen voi olla täysin soveltuva tehtävään, jonka vaatimukset vastaavat hänen työkykyään ja osaamistaan.

Miksi ja miten kannattaa palkata täsmätyökykyinen?

Täsmätyökykyisillä ja pitkään työtä etsineillä on usein kova motivaatio ja halu päästä takaisin työelämään, joten heissä voi piillä erityinen työvoimapotentiaali. Palkatessaan täsmätyökykyisen työnantaja  kantaa myös omaa yhteiskuntavastuutaan ja parantaa yrityksen työnantajakuvaa. Voidaan ajatella, että työyhteisön erityisyys on yritykselle voimavara ja kilpailutekijä.

Lähtökohtaisesti täsmätyökykyisen rekrytointi etenee samoin, kuin kaikki muutkin rekrytoinnit. Täsmätyökykyisen kohdalla on tarpeen ymmärtää, mitä tämä palkattavan työntekijän kohdalla tarkoittaa. Tällöin saadaan täsmättyä oikea työ oikealle työntekijälle ja näin maksimaalinen hyöty kaikille osapuolille.

Täsmätyökykyisen palkkaamista voidaan tukea eri keinoin. Työnantajilla on mahdollisuus saada taloudellisia tukia, joita käsitellään seuraavana.

Palkkatuki

Palkkatuki on työnantajalle maksettava harkinnanvarainen tuki. TE-palvelut tai kuntakokeilu voivat myöntää palkkatukea täsmätyökykyisen palkkauskustannuksiin. Palkkatukea voidaan myöntää, jos se parantaa täsmätyökykyisen työllistymisprosessia ja siitä on sovittu täsmätyökykyisen työllistymissuunnitelmassa. Työnantajan ja työsuhteen on täytettävä palkkatukeen myöntämisen edellytykset. Työstä tulee maksaa kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, siitä tulee maksaa tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Palkkatuen määrä on enintään 30, 40 tai 50 prosenttia palkkakustannuksista.

Tuki voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaan, määräaikaiseen, kokoaikaiseen tai osa-aikaiseen työhön. Sitä voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen . Palkkatukea voi saada yritys, kunta tai kuntayhtymä tai muu yhteisö, kuten yhdistys, säätiö, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta tai seurakunta. Myös kotitaloustyönantaja voi saada palkkatukea. Tukea ei voida myöntää työsuhteeseen, joka on alkanut jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä.

Työkokeilu

Työkokeilu ei ole varsinaisesti työllistämisen tuki työnantajalle, mutta se on mahdollisuus löytää uusia osaajia. Sen avulla voi selvittää, soveltuuko henkilö tiettyyn tehtävään. Työkokeilu ei ole työsuhde, joten näin ollen työnantajan ei tarvitse maksaa työstä palkkaa. Työkokeilussa henkilö tekee yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä. Työnantaja työkokeilun järjestäjänä vastaa työkokeilun ohjauksesta ja valvonnasta. Työkokeilun voi saada mm. Kelan, TE-palvelujen tai työeläkeyhtiöiden toimesta ja siitä tehdään sopimus, joka tulee hyväksyttää ko. toimijalla.

Kuntakohtainen työllistämisen kuntalisä

Joissain kunnissa on käytössä työllistämisen kuntalisä. Se on harkinnanvarainen, määrärahasidonnainen palkkio työnantajille vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön palkkaamisesta. Työllistämisen kuntalisää voidaan maksaa joko palkkatuen sijasta tai sen lisäksi.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työolosuhteiden järjestelytuki on TE-palvelujen myöntämä harkinnanvarainen tuki. Se voidaan myöntää uudelle ja jo työssä olleelle työntekijälle, jolla on vamma tai jokin pitkäaikaissairaus. Tuen tarkoituksena on edistää täsmätyökykyisten henkilöiden mahdollisuuksia sijoittua työelämään tai pystyä jatkamaan nykyisessä työssään. Tuen saaminen edellyttää, että työpaikalla tehdään esimerkiksi muutostöitä tai hankitaan työvälineitä, joista aiheutuu työnantajalle merkittäviä kustannuksia.  Työolosuhteiden järjestelypalkkiota voi hakea myös toisen työntekijän antamasta avusta aiheutuvien kustannuksien korvaamiseen.

Työeläkemaksujen helpotus

Työeläkeyhtiössä työeläkemaksun määrään vaikuttaa maksuluokka vakuutetuilla suurilla työnantajilla. Maksuluokka määräytyy sen mukaan, millainen   työkyvyttömyysriski on keskimääräiseen riskiin verrattuna. Maksuluokka määräytyy vakuutuksenottajalle lasketun riskisuhteen mukaan. Riskisuhteella tarkoitetaan myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden suhdetta TyEL:n keskimääräiseen riskiin. Täsmätyökykyisen palkkaamisen kohdalla tätä on helpotettu siten, että mikäli täsmätyökykyinen työntekijä tulee työkyvyttömäksi viiden ensimmäisen kalenterivuoden aikana, ei työkyvyttömyyseläke vaikuta yrityksen maksuluokkaan.

Jotta maksuluokan helpotus on mahdollista, on työnhakijan ilmoitettava ennen työsuhteen alkua TE-palveluihin työkykyyn vaikuttavasta sairaudesta tai vammasta sekä toimitettava siitä B-lääkärinlausunto. Työnhakijan on toimitettava työnantajalle TE-palveluista pyydetty todistus kuulumisestaan TE-palvelujen asiakasrekisteriin täsmätyökykyisenä työnhakijana. Työnantaja toimittaa todistuksen vakuutusyhtiölle työkyvyttömyyseläkkeen haun yhteydessä, jolloin se huomioidaan maksuluokan laskennassa. Todistusta ei tarvita, jos työntekijälle on myönnetty palkkatuki sairauden tai vamman johdosta, tai jos työntekijä on jo työkyvyttömyyseläkkeellä.

Oppisopimus

Työnantaja voi hyödyntää oppisopimusta työllistäessään. Oppisopimuspaikoiksi soveltuvat työnantajat yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta. Lisäksi on mahdollista saada korotettua koulutuskorvausta nuorten ohjaukseen ja tukeen. Mikäli opiskelijalla on tarve erityiseen tukeen opinnoissa, on mahdollista hakea tuettua oppisopimusta.

Oppisopimukseen ja tuettuun oppisopimukseen voi hakea myös palkkatukea koko oppisopimuskaudelle.

Mistä työnantaja saa neuvoja ja apua?

TE-palvelujen yrityspalvelut

TE-palvelun yrityspalvelut tarjoavat räätälöityjä palveluja yrityksille ja muille työnantajille.  Näitä palveluja ovat mm. henkilöstön rekrytointi ja osaamisen kehittäminen. Apua voi saada myös henkilöstön vähentämistilanteeseen ja muutosturvaan sekä aloittavaan yrittäjyyteen ja yritystoiminaan kehittämiseen.

Työkykykoordinaattorin palvelut

Työkykykoordinaattorin (mm. TE-palvelut) tehtävänä on löytää yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja työllistymiseen yhdessä täsmätyökykyisen ja työnantajan kanssa. Työkykykoordinaattori auttaa työnantajia täsmätyökykyisen työnhakijan palkkaamisessa ja löytämään hänelle sopivat työtehtävät.

Työhönvalmentajan palvelut

Työhönvalmentaja (mm. TE-palvelut) auttaa työnhakijaa ja työnantajaa työtehtävien kartoittamisessa, osaamisen tunnistamisessa ja esimerkiksi erilaisten tukien hakemisessa.

Pohdinta

Täsmätyökykyisen työllistämiseen on saatavilla runsaasti tukea niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Tuki voi olla konkreettista taloudellista tukea palkkakustannuksien tuen muodossa, mutta apua on saatavilla myös eri ohjauspalveluiden muodossa.

Työ- ja toimintakyvyn haasteet eivät automaattisesti tarkoita, että henkilö on kokonaan kyvytön tekemään työtä. Täsmätyökykyisyyden määritelmällä pyritään kuvaamaan tilannetta, mihin työntekijä pystyy näistä haasteista huolimatta. Työkyvyn arvioinnissa tulisi keskittyä jäljellä olevaan työkykyyn, eikä siihen, mitä ei enää pysty tekemään. Työkykyyn liittyvistä haasteista huolimatta työntekijä voi olla täysin soveltuva tehtävään, kun työn vaatimukset ja työntekijän työkyky sekä osaaminen kohtaavat.

Täsmätyökykyisen työllistämisestä hyötyy moni osapuoli. Työntekijän näkökulmasta ajatellen työelämään sijoittuminen tuo toimeentuloa ja kiinnittymistä työyhteisöön. Työnantaja taas hyötyy saadessaan oikeanlaista osaamista ja motivoidun työntekijän. Kun työtehtävät on täsmätty  suhteessa työkykyyn, ei työntekijän tarvitse jäädä niin usein sairauslomalle tai saapua töihin huonokuntoisena. Sairauspoissaoloista ja alentuneesta työtehosta aiheutuu vähemmän kustannuksia. Sairauspoissaolojen, hoitokustannuksien ja työkyvyttömyyden vähenemisen vuoksi kokonaiskustannukset laskevat myös yhteiskuntatasolla.

Malla Hiltunen
Työkykykoordinaattori

Lue lisää

Työeläkemaksut – Eläketurvakeskus(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kuntoutustalon ammattilaiset-osio(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Iisisti töihin – THL(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Vamman tai sairauden vaikutus työkykyyn – Työmarkkinatori(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Oppisopimus – Vates(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)