Siirry sisältöön

Migreeniä sairastavan työntekijän tukeminen

Migreeniä sairastavan työntekijän tukeminen on työnantajan, työterveyden ja sairastavan yhteinen asia.

Migreeniä sairastavaa työntekijää voidaan tukea monin eri keinoin. Työnantajan varhaisella tuella voidaan pidentää migreeniä sairastavan työuraa jopa useilla vuosilla.

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on työnantajien ja työntekijöiden yhteinen asia. Keskeisiä toimijoita ovat työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet. Lisäksi työterveyshuolto on tärkeänä kumppanina työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Kehityskeskustelut

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden työhyvinvoinnista, myös niiden, joilla sairauden vuoksi työteho ja työkyky ajoittain heikkenee.

Kehityskeskustelut ovat parhaimmillaan tilanteita, joissa esimies ja työntekijä yhdessä katsovat tulevaisuuteen. Keskustelussa arvioidaan ja suunnitellaan työntekoa, koulutustarpeita, muutosten etenemistä sekä tiimin toimintaa ja koko työyhteisön asioita. Keskustelun päätteeksi sovitaan keinoista tulostavoitteisiin pääsemiseksi.

Migreeniä sairastavan työntekijän kanssa olisi hyvä käydä läpi seuraavia asioita:

Mahdollisuus joustaviin työtunteihin

Kun työtunnit eivät ole tiukasti säädeltyjä, voi työntekijä hallita työaikaansa, eikä migreeniä sairastavan tarvitse stressaantua migreenikohtaustensa takia. Sairastavan ei esimerkiksi tarvitsisi aina ottaa sairauslomaa eikä huolestua myöhästymisestä tai oireiden aiheuttamasta tapaturmavaarasta tarkkuutta vaativissa tehtävissä.

Mahdollisuus etätyöhön

Työskentelymahdollisuus kotona antaa migreeniä sairastavalle tilaisuuden tehdä työtä vapaammin eikä silloin tarvitse stressata kiirehtiäkseen töihin migreenikohtauksen ollessa päällä. Jos etätyö on mahdollista ja sitä hyödynnetään, on tärkeää myös kiinnittää huomiota työpisteen ergonomiaan.

Stressitekijöiden riskiarviointi

Stressi on yksi yleisimmistä migreenikohtauksen laukaisevista tekijöistä, minkä takia on tärkeää käydä säännöllisesti läpi työn stressitekijöitä. Työnantajan tuki stressaavien tekijöiden hallinnassa vähentää alttiutta migreenikohtauksille. Kehityskeskustelussa on hyvä käydä läpi mm. seuraavia stressitekijöitä:

  • Työn hektisyys
  • Mahdollisuus taukojen pitämiseen
  • Työtehtävien määrä
  • Vastuut suhteessa osaamiseen
  • Työolot ja työympäristö
  • Työn mielekkyys

Mahdollisuus säännöllisiin kehityskeskusteluihin

Kehityskeskusteluja olisi hyvä käydä säännöllisin väliajoin, jotta sekä työnantaja että työntekijä ovat samalla sivulla työn sisällöistä. Säännölliset tapaamiset ovat tärkeitä erityisesti migreeniä sairastaville, jotta työn stressitekijät tai migreenialtisteet eivät pikkuhiljaa ala huonontamaan sairastavan työkykyä.

Työterveysneuvottelut

Migreeni saattaa aiheuttaa pitkiäkin sairauslomia ja kroonistua, jolloin päänsärkypäiviä on vähintään 15 kuukaudessa. Moni pystyisi palaamaan töihin ainakin osa-aikaisesti jos työolosuhteita muutetaan päänsäryille vähemmän altistaviksi. Tällaisessa tilanteessa suositeltavinta on pitää työterveysneuvottelu.

Työterveysneuvotteluissa tavoitteena on:

Aloite työterveysneuvotteluun voi tulla esimieheltä, työntekijältä tai henkilöstöhallinnon tai työterveyshuollon edustajalta. Joissain tapauksissa aloitteen voi tehdä myös työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies, muu terveydenhuollosta tai kuntoutustaho. Neuvotteluun osallistuvat ne henkilöt, joiden läsnäolo on välttämätöntä, eli ainakin työntekijä, esimies ja työterveyshuollon edustaja.

Työntekijällä on oikeus ottaa neuvotteluun mukaan valitsemansa tukihenkilö. Neuvottelussa keskustellaan, millaisin käytännön keinoin migreeniä sairastavan työkykyä voidaan tukea. Terveydentilatietoja neuvottelussa käsitellään vain työntekijän suostumuksella.

Työterveysneuvottelusta tehdään muistio, jonka työterveyshuolto liittää työntekijän potilasasiakirjoihin. Neuvottelun jälkeen työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto huolehtivat sovituista tehtävistä ja toimenpiteistä.