Siirry sisältöön

Tukihenkilö mukaan työkykyprosessiin

Ihanteellista olisi, jos tarvittavat toimenpiteet työkyvyn parantamiseksi voitaisiin tehdä ajoissa ja jopa ennakoidusti. Suosittelenkin olemaan varhaisessa vaiheessa yhteydessä myös henkilöstön edustajaan pohdittaessa esimerkiksi työolosuhteita. Pienilläkin muutoksilla voidaan saada aikaan suuria vaikutuksia työssä jaksamiseen. Siksi on tärkeää, että työyhteisössä on uskallusta tehdä muutosehdotuksia.

Malla Hiltunen
Työkykykoordinaattori

Kun työssä jaksamiseen tai työkykyyn alkaa tulla haasteita, on hyvä muistaa mahdollisuus työpaikan henkilöstön edustajien läsnäoloon ja tukeen. Työkyvyn heikentyessä työkykyprosessiin voi ottaa mukaan työnantajan ja työterveyshuollon lisäksi työpaikan työsuojelutoimijan tai luottamusmiehen. Työntekijällä on siis oikeus kutsua mukaan haluamansa tukihenkilö.

Olen toiminut aikaisemmassa työpaikassani työsuojeluvaltuutettuna ja luottamusmiehenä yli 10 vuoden ajan. Olen nähnyt molemmat puolet prosessista eli kokemusta on omasta työkyvyttömyyden uhasta sekä työkavereiden tukemisesta heidän työkykynsä heikentyessä. Vaikka itse olin ollut työsuojelu- ja luottamusmiestoiminnassa pitkään mukana, halusin oman työkykyni huonontuessa prosessiin mukaan tukihenkilön. Omalla kohdallani hän oli luottamusmies, jolla oli kokemusta myös työsuojelutoimijuudesta. Omien asioiden hoidossa ovat voimakkaasti mukana tunteet ja koin olevani usein aika auki, välillä rikkikin, joten tukihenkilön läsnäolo toi turvallisuuden tunnetta esimerkiksi työterveysneuvotteluissa. Ei ole häpeä pyytää tukihenkilöä mukaan, koska sitä varten he ovat työyhteisöissä. Heillä on osaamista ja kokemusta työntekijän tukemisesta vaikeissakin tilanteissa. Heillä on siihen tarvittava koulutus ja aito kiinnostus auttaa tukea tarvitsevaa. Kannattaa siis rohkeasti ottaa yhteyttä.

Ihanteellista olisi, jos tarvittavat toimenpiteet työkyvyn parantamiseksi voitaisiin tehdä ajoissa ja jopa ennakoidusti. Suosittelenkin olemaan varhaisessa vaiheessa yhteydessä myös henkilöstön edustajaan pohdittaessa esimerkiksi työolosuhteita. Näitä voivat olla esimerkiksi työpisteen ergonomia ja migreenille altistavat seikat, kuten valaistuksen kirkkaus sekä erilaiset hajut ja tuoksut. Pienilläkin muutoksilla voidaan saada aikaan suuria vaikutuksia työssä jaksamiseen. Siksi on tärkeää, että työyhteisössä on uskallusta tehdä muutosehdotuksia. Itselläni valitettavasti työkykyni heikkeni niin paljon, ettei työsuhteen jatkaminen ollut enää kenenkään osapuolen kannalta järkevää, jolloin päädyttiin irtisanomiseen. Varsinkin tässä tilanteessa olin onnellisessa asemassa, koska mukanani oli luottamusmies varmistamassa, että kaikki meni oikeaoppisesti. Minun ei tarvinnut vaikeassa tilanteessa miettiä oikeudellisia seikkoja.

Miten toimin tukena toiselle?

Henkilöstön edustajan tulee aktiivisesti huomioida työympäristöään. On hyvä käydä avointa vuoropuhelua työntekijöiden ja työnantajan edustajien kanssa ihan tavallisessa arjessa työpaikoilla. Eli ei vain silloin, kun jokin epäkohta tuodaan hänelle tiedoksi. Henkilöstön edustajan on myös hyvä tehdä oma toimintansa ja läsnäolonsa näkyväksi henkilöstölle. Tällöin tukea tarvitsevalla on matalampi kynnys ottaa yhteyttä.

Tukihenkilönä toimivan henkilöstön edustajan ja tuettavan on hyvä keskustella kahden kesken tuettavan tilanteesta ennen yhteisiä keskusteluja työnantajan ja/tai työterveyshuollon ammattilaisten kanssa. Näin molemmat ovat tietoisia tilanteesta ja siitä, minkälaista tukea tuettava on vailla. Ilmapiiri kannattaa luoda turvalliseksi muistuttaen tukihenkilön vaitiolovelvollisuudesta ja siitä, että tuettava voi kertoa vain sen, mitä haluaa ja kokee tarpeelliseksi. Tukihenkilön roolissa tulee olla hienotunteinen ja kunnioittaa tuettavan mielipidettä ja päätöksiä. Keskusteluissa pitää myös tuoda esiin, että tukihenkilö voi osallistua yhteisiin neuvotteluihin, kuten työterveysneuvotteluun tuettavan niin halutessa. Lisäksi kannattaa tehdä näkyväksi myös se, ettei tukihenkilö saa hoitaa mitään asioita ilman tuettavan lupaa.

Toimiessani itse tukihenkilönä henkilöille, joiden työkyky oli uhattuna, tärkeimmiksi taidoiksi nousivat aito läsnäolo ja aktiivinen kuunteleminen. Näen, että työkykyprosesseissa mukana oleminen vaatii tukihenkilöltä yhteistoiminnallisuutta ja vastuullisuutta. On tärkeää tukea työntekijää pysyen samalla puolueettomana. Tämä saattaa olla joskus haasteellista, mutta itse olen kokenut sen merkitykselliseksi taidoksi. Ei ole suotavaa lähteä mukaan tunteiden vuoristorataan ja esimerkiksi arvostelemaan negatiivisesti muita prosessiin osallistuvia tahoja. Vaikeissakin tilanteissa pitää olla rehellinen ja selittää realiteetit sekä eri vaihtoehdot avoimesti.

Tärkeää on selvittää asioita tuettavan näkökulmasta ajatellen. Kysytään, jos ei ymmärretä ja myönnetään, jos ei tiedetä, mutta niin, että luvataan selvittää asia. Tämä luo luottamuksellisen ilmapiirin ja edesauttaa asioiden etenemistä. Joskus tilanteet voivat olla haasteellisia ja päädytään radikaaleihin toimiin, jolloin on tärkeää, ettei työntekijää jätetä yksin. Minun tapauksessani irtisanomisen kohdalla tukihenkilöni piti minuun yhteyttä prosessin loppuun asti eli siihen asti, kun työsuhteeni päättyi. Olin ennen työsuhteeni päättymistä pois työstä jo kahden vuoden ajan ja siksi hänen yhteydenottonsa tuntuivat erityisen merkityksellisiltä. Myös irtisanomisaikana tukihenkilön säännölliset puhelut loivat tunteen siitä, ettei minua jätetty yksin.

Tukihenkilönä toimiva: